首页 | 诗文 | 作者 | 名句 | 典籍 | 成语 | 其他
精选诗集

著名诗人
最近更新诗词
唐朝李白李白
花间一壶酒,独酌无相亲。
举杯邀明月,对影成三人。
月既不解饮,影徒随我身。
暂伴月将影,行乐须及春。
我歌月徘徊,我舞影零乱。
醒时同交欢,醉后各分散。
永结无情游,相期邈云汉。


huā jiān yī hú jiǔ ,dú zhuó wú xiàng qīn 。花间一壶酒,独酌无相亲。
jǔ bēi yāo míng yuè ,duì yǐng chéng sān rén 。 举杯邀明月,对影成三人。
yuè jì bú jiě yǐn ,yǐng tú suí wǒ shēn 。 月既不解饮,影徒随我身。
zàn bàn yuè jiāng yǐng ,háng lè xū jí chūn 。 暂伴月将影,行乐须及春。
wǒ gē yuè pái huái ,wǒ wǔ yǐng líng luàn 。 我歌月徘徊,我舞影零乱。
xǐng shí tóng jiāo huān ,zuì hòu gè fèn sàn 。 醒时同交欢,醉后各分散。
yǒng jié wú qíng yóu ,xiàng qī miǎo yún hàn 。 永结无情游,相期邈云汉。
花间一壶酒,独酌无相亲。 举杯邀明月,对影成三人。 月既不解饮,影徒随我身。 暂伴月将影,行乐须及春。 我歌月徘徊,我舞影零乱。 醒时同交欢,醉后各分散。 永结无情游,相期邈云汉。
唐朝白居易白居易
元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。
移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。
低眉信手续续弹,说尽心中无限事。
轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。
冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。
别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。
自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。
五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。
今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。
商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
去来江口守空船,绕船月明江水寒。
夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!
我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。
其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。
春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。
今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。
感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。
yuán hé shí nián ,yǔ zuǒ qiān jiǔ jiāng jun4 sī mǎ 。míng nián qiū ,sòng kè pén pǔ kǒu ,wén zhōu zhōng yè dàn pí pá zhě ,tīng qí yīn ,zhēng zhēng rán yǒu jīng dōu shēng 。wèn qí rén ,běn zhǎng ān chàng nǚ ,cháng xué pí pá yú mù 、cáo èr shàn cái ,nián zhǎng sè shuāi ,wěi shēn wéi jiǎ rén fù 。suí mìng jiǔ ,shǐ kuài dàn shù qǔ 。qǔ bà mǐn rán ,zì xù shǎo xiǎo shí huān lè shì ,jīn piāo lún qiáo cuì ,zhuǎn xǐ yú jiāng hú jiān 。yǔ chū guān èr nián ,tián rán zì ān ,gǎn sī rén yán ,shì xī shǐ jiào yǒu qiān zhé yì 。yīn wéi zhǎng jù ,gē yǐ zèng zhī ,fán liù bǎi yī shí liù yán ,mìng yuē 《pí pá háng 》。元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。
xún yáng jiāng tóu yè sòng kè ,fēng yè dí huā qiū sè sè 。 浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán ,jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
zuì bú chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。 醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
hū wén shuǐ shàng pí pá shēng ,zhǔ rén wàng guī kè bú fā 。 忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ?pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。 寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。
yí chuán xiàng jìn yāo xiàng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 。 移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
qiān hū wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。 千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng ,wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng 。 转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
xián xián yǎn yì shēng shēng sī ,sì sù píng shēng bú dé zhì 。 弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。
dī méi xìn shǒu xù xù dàn ,shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 。 低眉信手续续弹,说尽心中无限事。
qīng lǒng màn niǎn mò fù tiāo ,chū wéi 《ní shang 》hòu 《liù yāo 》 轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》
dà xián cáo cáo rú jí yǔ ,xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ 。 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn ,dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。 嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá ,yōu yān quán liú bīng xià nán 。 间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。
bīng quán lěng sè xián níng jué ,níng jué bú tōng shēng zàn xiē 。 冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng ,cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。 别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng ,tiě qí tū chū dāo qiāng míng 。 银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà ,sì xián yī shēng rú liè bó 。 曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
dōng chuán xī fǎng qiāo wú yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。 东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
chén yín fàng bō chā xián zhōng ,zhěng dùn yī shang qǐ liǎn róng 。 沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。
zì yán běn shì jīng chéng nǚ ,jiā zài xiā má líng xià zhù 。 自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
shí sān xué dé pí pá chéng ,míng shǔ jiāo fāng dì yī bù 。 十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
qǔ bà céng jiāo shàn cái fú ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。 曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。
wǔ líng nián shǎo zhēng chán tóu ,yī qǔ hóng xiāo bú zhī shù 。 五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
diàn tóu yín bì jī jiē suì ,xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。 钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。
jīn nián huān xiào fù míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。 今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
dì zǒu cóng jun1 ā yí sǐ ,mù qù cháo lái yán sè gù 。 弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
mén qián lěng luò ān mǎ xī ,lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。 门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。
shāng rén zhòng lì qīng bié lí ,qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。 商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。 去来江口守空船,绕船月明江水寒。
yè shēn hū mèng shǎo nián shì ,mèng tí zhuāng lèi hóng lán gàn 。 夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
wǒ wén pí pá yǐ tàn xī ,yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 。 我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
tóng shì tiān yá lún luò rén ,xiàng féng hé bì céng xiàng shí ! 同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!
wǒ cóng qù nián cí dì jīng ,zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。 我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
xún yáng dì pì wú yīn lè ,zhōng suì bú wén sī zhú shēng 。 浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
zhù jìn pén jiāng dì dī shī ,huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。 住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。
qí jiān dàn mù wén hé wù ?dù juān tí xuè yuán āi míng 。 其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。
chūn jiāng huā cháo qiū yuè yè ,wǎng wǎng qǔ jiǔ hái dú qīng 。 春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
qǐ wú shān gē yǔ cūn dí ?ǒu yǎ cháo zhā nán wéi tīng 。 岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。
jīn yè wén jun1 pí pá yǔ ,rú tīng xiān lè ěr zàn míng 。 今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
mò cí gèng zuò dàn yī qǔ ,wéi jun1 fān zuò 《pí pá háng 》。 莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。
gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì ,què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。 感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
qī qī bú sì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 。 凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
zuò zhōng qì xià shuí zuì duō ?jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。 座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。
元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。 浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。 醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。 忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。 寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。 移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。 千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。 转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。 弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。 低眉信手续续弹,说尽心中无限事。 轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。 嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。 间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。 冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。 别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。 银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。 曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。 东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。 自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。 十三学得琵琶成,名属教坊第一部。 曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。 五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。 钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。 今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。 弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。 门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。 商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。 去来江口守空船,绕船月明江水寒。 夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。 我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。 同是天涯沦落人,相逢何必曾相识! 我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。 浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。 住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。 其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。 春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。 岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。 今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。 莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。 感我此言良久立,却坐促弦弦转急。 凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。 座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。
唐朝杜甫杜甫
迟日江山丽,春风花草香。
泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。
江碧鸟逾白,山青花欲燃。
今春看又过,何日是归年。

chí rì jiāng shān lì ,chūn fēng huā cǎo xiāng 。迟日江山丽,春风花草香。
ní róng fēi yàn zǐ ,shā nuǎn shuì yuān yāng 。 泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。
jiāng bì niǎo yú bái ,shān qīng huā yù rán 。 江碧鸟逾白,山青花欲燃。
jīn chūn kàn yòu guò ,hé rì shì guī nián 。 今春看又过,何日是归年。
迟日江山丽,春风花草香。 泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。 江碧鸟逾白,山青花欲燃。 今春看又过,何日是归年。
宋朝苏轼苏轼
花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。
枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草!
墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。
笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

huā tuì cán hóng qīng xìng xiǎo ,yàn zǐ fēi shí ,lǜ shuǐ rén jiā rào 。花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。
zhī shàng liǔ mián chuī yòu shǎo ,tiān yá hé chù wú fāng cǎo ! 枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草!
qiáng lǐ qiū qiān qiáng wài dào ,qiáng wài háng rén ,qiáng lǐ jiā rén xiào 。 墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。
xiào jiàn bú wén shēng jiàn qiāo ,duō qíng què bèi wú qíng nǎo 。 笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。
花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。 枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草! 墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。 笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。
宋朝辛弃疾辛弃疾
何处望神州?满眼风光北固楼。
千古兴亡多少事?
悠悠。不尽长江滚滚流。
年少万兜鍪,坐断东南战未休。
天下英雄谁敌手?
曹刘。生子当如孙仲谋。

hé chù wàng shén zhōu ?mǎn yǎn fēng guāng běi gù lóu 。何处望神州?满眼风光北固楼。
qiān gǔ xìng wáng duō shǎo shì ? 千古兴亡多少事?
yōu yōu 。bú jìn zhǎng jiāng gǔn gǔn liú 。 悠悠。不尽长江滚滚流。
nián shǎo wàn dōu móu ,zuò duàn dōng nán zhàn wèi xiū 。 年少万兜鍪,坐断东南战未休。
tiān xià yīng xióng shuí dí shǒu ? 天下英雄谁敌手?
cáo liú 。shēng zǐ dāng rú sūn zhòng móu 。 曹刘。生子当如孙仲谋。
何处望神州?满眼风光北固楼。 千古兴亡多少事? 悠悠。不尽长江滚滚流。 年少万兜鍪,坐断东南战未休。 天下英雄谁敌手? 曹刘。生子当如孙仲谋。
宋朝李清照李清照
生当作人杰,
死亦为鬼雄。
至今思项羽,
不肯过江东。

shēng dāng zuò rén jié ,生当作人杰,
sǐ yì wéi guǐ xióng 。 死亦为鬼雄。
zhì jīn sī xiàng yǔ , 至今思项羽,
bú kěn guò jiāng dōng 。 不肯过江东。
生当作人杰, 死亦为鬼雄。 至今思项羽, 不肯过江东。
唐朝刘禹锡刘禹锡
杨柳青青江水平,
闻郎江上踏歌声。
东边日出西边雨,
道是无晴却有晴。
yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng ,杨柳青青江水平,
wén láng jiāng shàng tà gē shēng 。 闻郎江上踏歌声。
dōng biān rì chū xī biān yǔ , 东边日出西边雨,
dào shì wú qíng què yǒu qíng 。 道是无晴却有晴。
杨柳青青江水平, 闻郎江上踏歌声。 东边日出西边雨, 道是无晴却有晴。
唐朝王维王维
空山不见人,
但闻人语响。
返景入深林,
复照青苔上。

kōng shān bú jiàn rén ,空山不见人,
dàn wén rén yǔ xiǎng 。 但闻人语响。
fǎn jǐng rù shēn lín , 返景入深林,
fù zhào qīng tái shàng 。 复照青苔上。
空山不见人, 但闻人语响。 返景入深林, 复照青苔上。
唐朝李商隐李商隐
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。
身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。
嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。

闻道阊门萼绿华,昔年相望抵天涯。
岂知一夜秦楼客,偷看吴王苑内花。

zuó yè xīng chén zuó yè fēng ,huà lóu xī pàn guì táng dōng 。昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。
shēn wú cǎi fèng shuāng fēi yì ,xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 。 身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
gé zuò sòng gōu chūn jiǔ nuǎn ,fèn cáo shè fù là dēng hóng 。 隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。
jiē yú tīng gǔ yīng guān qù ,zǒu mǎ lán tái lèi zhuǎn péng 。 嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。
wén dào chāng mén è lǜ huá ,xī nián xiàng wàng dǐ tiān yá 。 闻道阊门萼绿华,昔年相望抵天涯。
qǐ zhī yī yè qín lóu kè ,tōu kàn wú wáng yuàn nèi huā 。 岂知一夜秦楼客,偷看吴王苑内花。
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。 身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。 隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。 嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。 闻道阊门萼绿华,昔年相望抵天涯。 岂知一夜秦楼客,偷看吴王苑内花。
今古河山无定据。画角声中,牧马频来去。
满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。
从前幽怨应无数。铁马金戈,青冢黄昏路。
一往情深深几许?深山夕照深秋雨。
jīn gǔ hé shān wú dìng jù 。huà jiǎo shēng zhōng ,mù mǎ pín lái qù 。今古河山无定据。画角声中,牧马频来去。
mǎn mù huāng liáng shuí kě yǔ ?xī fēng chuī lǎo dān fēng shù 。 满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。
cóng qián yōu yuàn yīng wú shù 。tiě mǎ jīn gē ,qīng zhǒng huáng hūn lù 。 从前幽怨应无数。铁马金戈,青冢黄昏路。
yī wǎng qíng shēn shēn jǐ xǔ ?shēn shān xī zhào shēn qiū yǔ 。 一往情深深几许?深山夕照深秋雨。
今古河山无定据。画角声中,牧马频来去。 满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。 从前幽怨应无数。铁马金戈,青冢黄昏路。 一往情深深几许?深山夕照深秋雨。
唐朝杜牧杜牧
六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。(不知乎 一作:不知其;西东 一作:东西)

妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不见者,三十六年。(有不见者 一作:有不得见者)

燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙!使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。
liù wáng bì ,sì hǎi yī ,shǔ shān wū ,ā fáng chū 。fù yā sān bǎi yú lǐ ,gé lí tiān rì 。lí shān běi gòu ér xī shé ,zhí zǒu xián yáng 。èr chuān róng róng ,liú rù gōng qiáng 。wǔ bù yī lóu ,shí bù yī gé ;láng yāo màn huí ,yán yá gāo zhuó ;gè bào dì shì ,gōu xīn dòu jiǎo 。pán pán yān ,qūn qūn yān ,fēng fáng shuǐ wō ,chù bú zhī qí jǐ qiān wàn luò 。zhǎng qiáo wò bō ,wèi yún hé lóng ?fù dào háng kōng ,bú jì hé hóng ?gāo dī míng mí ,bú zhī xī dōng 。gē tái nuǎn xiǎng ,chūn guāng róng róng ;wǔ diàn lěng xiù ,fēng yǔ qī qī 。yī rì zhī nèi ,yī gōng zhī jiān ,ér qì hòu bú qí 。(bú zhī hū yī zuò :bú zhī qí ;xī dōng yī zuò :dōng xī )六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。(不知乎 一作:不知其;西东 一作:东西)
fēi pín yìng qiáng ,wáng zǐ huáng sūn ,cí lóu xià diàn ,niǎn lái yú qín ,cháo gē yè xián ,wéi qín gōng rén 。míng xīng yíng yíng ,kāi zhuāng jìng yě ;lǜ yún rǎo rǎo ,shū xiǎo huán yě ;wèi liú zhǎng nì ,qì zhī shuǐ yě ;yān xié wù héng ,fén jiāo lán yě 。léi tíng zhà jīng ,gōng chē guò yě ;lù lù yuǎn tīng ,yǎo bú zhī qí suǒ zhī yě 。yī jī yī róng ,jìn tài jí yán ,màn lì yuǎn shì ,ér wàng xìng yān 。yǒu bú jiàn zhě ,sān shí liù nián 。(yǒu bú jiàn zhě yī zuò :yǒu bú dé jiàn zhě ) 妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不见者,三十六年。(有不见者 一作:有不得见者)
yàn zhào zhī shōu cáng ,hán wèi zhī jīng yíng ,qí chǔ zhī jīng yīng ,jǐ shì jǐ nián ,piāo luě qí rén ,yǐ dié rú shān 。yī dàn bú néng yǒu ,shū lái qí jiān 。dǐng chēng yù shí ,jīn kuài zhū lì ,qì zhì lǐ yǐ ,qín rén shì zhī ,yì bú shèn xī 。 燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。
jiē hū !yī rén zhī xīn ,qiān wàn rén zhī xīn yě 。qín ài fēn shē ,rén yì niàn qí jiā 。nài hé qǔ zhī jìn zī zhū ,yòng zhī rú ní shā !shǐ fù dòng zhī zhù ,duō yú nán mǔ zhī nóng fū ;jià liáng zhī chuán ,duō yú jī shàng zhī gōng nǚ ;dìng tóu lín lín ,duō yú zài yǔ zhī sù lì ;wǎ féng cān chà ,duō yú zhōu shēn zhī bó lǚ ;zhí lán héng kǎn ,duō yú jiǔ tǔ zhī chéng guō ;guǎn xián ǒu yǎ ,duō yú shì rén zhī yán yǔ 。shǐ tiān xià zhī rén ,bú gǎn yán ér gǎn nù 。dú fū zhī xīn ,rì yì jiāo gù 。shù zú jiào ,hán gǔ jǔ ,chǔ rén yī jù ,kě lián jiāo tǔ ! 嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙!使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!
wū hū !miè liù guó zhě liù guó yě ,fēi qín yě ;zú qín zhě qín yě ,fēi tiān xià yě 。jiē hū !shǐ liù guó gè ài qí rén ,zé zú yǐ jù qín ;shǐ qín fù ài liù guó zhī rén ,zé dì sān shì kě zhì wàn shì ér wéi jun1 ,shuí dé ér zú miè yě ?qín rén bú xiá zì āi ,ér hòu rén āi zhī ;hòu rén āi zhī ér bú jiàn zhī ,yì shǐ hòu rén ér fù āi hòu rén yě 。 呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。
六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。(不知乎 一作:不知其;西东 一作:东西) 妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不见者,三十六年。(有不见者 一作:有不得见者) 燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。 嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙!使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土! 呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。
宋朝陆游
当年万里觅封侯,匹马戍梁州。
关河梦断何处?尘暗旧貂裘。
胡未灭,鬓先秋,泪空流。
此生谁料,心在天山,身老沧洲。

dāng nián wàn lǐ mì fēng hóu ,pǐ mǎ shù liáng zhōu 。当年万里觅封侯,匹马戍梁州。
guān hé mèng duàn hé chù ?chén àn jiù diāo qiú 。 关河梦断何处?尘暗旧貂裘。
hú wèi miè ,bìn xiān qiū ,lèi kōng liú 。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。
cǐ shēng shuí liào ,xīn zài tiān shān ,shēn lǎo cāng zhōu 。 此生谁料,心在天山,身老沧洲。
当年万里觅封侯,匹马戍梁州。 关河梦断何处?尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。 此生谁料,心在天山,身老沧洲。
最近文学作品

表达的感情清明古诗

作者:未知

导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清...

表达的感情清明古诗 导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清

《在江南赠宋五之问》古诗原文

作者:未知

《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其古诗全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光...

《在江南赠宋五之问》古诗原文 《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其古诗全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光

古风·登高望四海古诗翻译赏析

作者:未知

《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀...

古风·登高望四海古诗翻译赏析 《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀

描写山水四季花鸟雨等的唯美古诗

作者:未知

1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳...

描写山水四季花鸟雨等的唯美古诗 1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳

描写菊花的经典古诗

作者:未知

宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅...

描写菊花的经典古诗 宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅

使至塞上古诗翻译及注释

作者:未知

使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属...

使至塞上古诗翻译及注释 使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属

清明节怀念亲人的古诗

作者:未知

导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲...

清明节怀念亲人的古诗 导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲

2019元宵节的古诗

作者:未知

元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的古诗的内容,欢迎阅读...

2019元宵节的古诗 元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的古诗的内容,欢迎阅读

三月的古诗句

作者:未知

导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的古诗句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下...

三月的古诗句 导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的古诗句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下

描写春雨的古诗词

作者:未知

春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形...

描写春雨的古诗词 春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形
古诗文网官网| 赣ICP备18007976号 | 关于我们 |